Online jelentkezési lap

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény (Fktv.) szerinti BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG JELENTKEZÉSI LAP ÉS NYILATKOZATOK
Tanfolyam azonosítói
A résztvevő adatai

Kötelezően kitöltendő adatok (FONTOS! A személyes adatokat ellenőrzi a felnőttképzési hatósági rendszer. Ha nem egyezik az állami nyilvántartással, hibát fog jelezni a felület és korrigálni kell. Tehát kérjük, hogy kizárólag a személyi igazolvánnyal egyező módon adják meg adataikat!)

Cégek esetében kérjük megadni

Nyilatkozat

A Képzésre jelentkező személy (Résztvevő) ezen adatlap aláírásával vagy online kitöltésével elismeri:
– Képző intézménytől tájékoztatást kapott arról, hogy az alábbiakban megadott adatai képző intézmény által kötelezően kezelendő adatok az Fktv. 21. §-a értelmében a felnőttképzési szerződés (írásban vagy szóban történő) megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig. Az adatkezelés az Adatkezelési GDPR tájékoztató szerint történik.

– Tájékoztatást kapott a képzési díjról az alábbiak szerint, a megfelelő jelölendő:

Ha a résztvevő a költségviselő, a képzési díj mértéke (áfa mentes tevékenység!): nettó………………Ft (ezúton (is) tájékoztatja képző intézmény a Résztvevőt a szolgáltatás díjáról írásban a fogyasztóvédelmi előírások szerint).
Ha nem a résztvevő a költségviselő, a képzési díj megfizetésének módja és ütemezése a felnőttképzési szerződés szerint.

A Képzésre vonatkozóan felnőttképzési szerződést kötöttek vele szóban az Fktv. 13.§, 13/A.§ a és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 21. §-a szerint.
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
13. § (1) A felnőttképző és a képzésben részt vevő személy egymással – a Kormány rendeletében meghatározott tartalommal – felnőttképzési szerződést köt.
(2) A felnőttképzési szerződést az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén írásban kell megkötni. A zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén – ha a felnőttképzési szerződést írásban kell megkötni – a felnőttképzési szerződés megköthető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (a továbbiakban: Ptk.) az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó különös szabályai szerint is, ha a felnőttképző az ehhez szükséges elektronikus utat biztosítja. Az írásban megkötött felnőttképzési szerződésben fel kell tüntetni, hogy a felnőttképzési szerződés az e törvény alapján megkötött felnőttképzési szerződés.
13/A. § (1) A felnőttképzési jogviszony a felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.
(2) A felnőttképzési szerződést a képzésben részt vevő személy felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. A felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
b) a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti vagy
c) a képzésben részt vevő személy a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
21. § (1) A felnőttképzési szerződés tartalmazza
a) a képzés megnevezését és óraszámát,
b) a képzés
ba) év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,
bb) – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével – haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését,
c) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,
d) a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint, ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit,
e) a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következményeket,
f) a képzési díj – ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának – mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését,
g) a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését,
h) a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit,
i) a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit.
(2) A felnőttképző a képzési díjat egy összegben köteles meghatározni a felnőttképzési szerződésben, továbbá a felnőttképzési szerződésben feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapíthat meg a képzésben részt vevő személy terhére.

Fizetési feltételek

A kitöltött és Konifo Kft. részére visszaküldött jelentkezési lap a fent megjelölt képzést megrendelésének minősül. A képzés lemondás esetén a részvételi díj 40% -át térítjük vissza 30 napon belül.
Amennyiben a Jelentkező nem jelenik meg a tanfolyam időpontjában, és távolmaradását 3 nappal előtte nem jelezte, a részvételi díj 80%-át ki kell fizetnie. Konifo Kft. az időpont- változtatás jogát fenntartja!
Pénzügyi teljesítés elmaradása esetén a behajtási költsége a vevőt (megrendelőt) terheli.

Ide kattintva tekinthető meg: Adatvédelmi nyilatkozat.