A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény (Fktv.) szerinti

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG

Az adatkezelési tájékoztatóban részletesen ismertetjük, hogy a Konifo Kft. hogyan és meddig kezeli az Ön különböző célból megadott személyes adatait, valamint, hogy milyen jogok illetik meg Önt, miután megadta azokat.

A tájékoztató elkészítésekor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), másképpen GDPR, valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó fejezeteiben foglaltakat vettük figyelembe.

 

Az adatkezelési tájékoztató tartalma:

 1. Az adatkezelő adatai
 2. A www.konifo.hu honlapot használók adatkezelése
 3. A képzésre jelentkezők és a képzésen résztvevők adatkezelése
 4. Jogok, jogorvoslati lehetőség
 5. Adatfeldolgozók megnevezése

 

1. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő megnevezése: Konifo Kft.

Székhely: 2146 Mogyoród, Bocskai út 66.

Telephely:1142 Bp., Erzsébet királyné útja 67.

Telefon/fax: 460 -0929, 221-6114

Cégjegyzékszám: 13-09-137697

adószám: 12060568-2-13

Engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám: E/2020/000416

Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/002984

www.konifo.hu, info@konifo.hu

 

2. A www.konifo.hu honlapot használók adatkezelése

 

2.1 Kapcsolatfelvétel

A képző intézmény honlapján feltüntetésre kerülő szolgáltatások iránt érdeklődők jellemzően a honlapon megadott e-mail címre küldenek e-mail-t, vagy a megadott telefonszámon személyesen kezdeményezik a kapcsolatfelvételt. Ennek során a képző intézmény a következő személyes adatokat kezeli:

 • név,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • lakcím.

Az adatokat kapcsolatfelvétel céljából a képző intézmény vezetője: Nikicser Ildikó és kollégái kezelik, aminek jogalapja a kapcsolatfelvételt kezdeményező önkéntes hozzájárulása, valamint a jogos érdek, azaz mindkét félnek jogos érdeke, hogy a kapcsolat létrejöttéhez és működtetéséhez a megfelelő adatokkal rendelkezzenek. A telefonszám és e-mail cím csak annyiban minősül személyes adatnak, amennyiben a kapcsolatfelvételt kérő cég vagy intézmény munkatársa a saját magán telefonszámát és/vagy magán e-mail címét adja meg vagy a kapcsolatfelvételt magánszemélyként kezdeményezik.

Az adatokhoz ezen kívül a technikai hátteret biztosító webkezelő cég férhet hozzá, azonban az adatok további kezelésére a webkezelő semmilyen formában nem jogosult.

A kapcsolatfelvételt követően a személyes adatokat a képző intézmény csak addig kezeli, ameddig a kapcsolat fenntartásához az feltétlenül szükséges, ezt követően a képző intézmény az adatokat törli a nyilvántartásából.

 

2.2 Cookie használata

A képző intézmény honlapjának megtekintésekor, úgynevezett cookie (magyar elnevezése: süti) kerül a számítógépére, amely technikai jellegű segítséget nyújt a weblapszolgáltatónak.

Néhány cookie feltétlenül szükséges az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikai információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy a felhasználó számára kényelmesebbé és hasznosabbá tegyék az oldalt. Vannak olyan cookie-k is, amelyek csak átmenetileg kerülnek tárolásra és törlődnek a böngésző bezárásával, de léteznek hosszabb ideig tárolásra kerülő cookie-k is. A cookie-k célja:

 • a honlap használatát könnyítik meg a látogatók számára azzal, hogy az egyénhez kapcsolódó beállításokat, használati szokásokat rögzítik, így megkönnyítik a weblapokon való navigációt,
 • az oldal továbbfejlesztése, javítása a látogatói igényeket figyelve,
 • a felhasználói élményt javítja azzal, hogy rögzíti az oldalt látogató szokásait, így a következő látogatáskor megkönnyíthetjük a használatát,
 • a lap továbbfejlesztése érdekében statisztikai elemzéssel vizsgáljuk, hogy a látogató hogyan használ más online szolgáltatásokat.

 

A cookie-k fontosabb típusai

 • Munkamenet Cookie-k

Az oldal böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, lehetővé teszik a látogató által végzett műveletek megjegyzését. Alkalmazásuk nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem biztosítható. Csak az adott látogatás időtartama alatt élnek, a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

 • A használatot támogató Cookie-k

Lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott (pl. melyik nyelvet választotta, az akadálymentes változatot választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg stb.) a látogató. Azért szükséges, hogy a következő látogatásnál mindezt ne kelljen újból megadni.

 • Hirdetéshez kapcsolódó Cookie-k

A hirdetésekhez kapcsolódó sütik használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon.

 • Teljesítményt biztosító Cookie-k

Információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapot (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). A weblap továbbfejlesztése érdekében használják.

Fontos! A cookie-k engedélyezése esetén a honlap, illetve annak üzemeltetője semmilyen azonosítót vagy jelszót nem jegyez meg, a személyes adatok (például IP cím) azonosításra alkalmatlan módon tárolódnak, illetve bizonyos időközönként automatikusan törlődnek is a rendszerből.

A cookie-k beállítása, esetleges letiltása

A cookie-k célja a honlap használhatóságának és folyamatainak támogatása, ezért letiltásuk esetén nem garantált, hogy a honlap megtekintője annak minden funkcióját használni tudja.

A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ez az automatikus beállítás is megváltoztatható.

 

3. A képzésre jelentkezők és a képzésen résztvevők adatkezelése

Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel:

Amennyiben Ön képzésen vesz részt a képző intézmény szervezésében, úgy a képző intézménynek a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében:

viselt családi és utónév,

születési családi és utónév,

születési hely és idő,

anyja születéskori családi és utóneve,

legmagasabb iskolai végzettség,

elektronikus levelezési cím,

oktatási azonosító szám*,

valamint

a képzéssel összefüggő adatok, például: végzettség, szakképesítés, szakképzettség, idegennyelv-ismeret, a képzésbe történő belépéssel, a képzés elvégzésével, vagy abból történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett diákhitellel kapcsolatos adatok.

*Oktatási azonosító szám: amennyiben Ön még nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, úgy a képző intézmény igényli azt meg az illetékes szervtől, és tájékozatja Önt annak elkészülte után, az Ön oktatási azonosító számáról.

 

Adatok továbbítása a felnőttképzési államigazgatási szerv részére:

Adatkezelő köteles a felnőttképzési államigazgatási szerv részére, a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszeren (FAR) keresztül, a képzésben részt vevőkről az alábbi adatokat továbbítani:

viselt családi és utónév,

születési családi és utónév,

születési hely és idő,

anyja születéskori családi és utóneve,

elektronikus levelezési cím,

oktatási azonosító szám, (amennyiben Ön rendelkezik ilyennel, részleteket lásd fent)

legmagasabb iskolai végzettség.

 

A FAR adatbázis intézményi kezelője:

A FAR-t a felnőttképzési államigazgatási szerv kezeli, ennek jogszabályban kijelölt intézménye:

Név: Pest Megyei K ormányhivatal

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Képviseli: dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott

e-mail: pest@pest.gov.hu

 

Oktatási azonosító szám

Az oktatási azonosítót az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény rendelkezései értelmében az Oktatási Hivatal hozza létre, és emeli be a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe.

 

Az Ön által megadott személyes adatok ellenőrzése

Miután a képző intézmény az Ön megadott adatait rögzíti a FAR-ban, a rendszer automatikusan ellenőrzi az adatokat, összevetve azokat a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint nyilvántartott adatokkal.

 

Statisztikai adatszolgáltatás

A felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben lévő adatok személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra átadhatóak a Központi Statisztikai Hivatal részére.

 

Az adatkezelés célja, jogalapja, hozzáféréssel rendelkezők köre és időtartama

A fentiekben részletezett adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen.

Jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. Ha fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni.

Az adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhetnek hozzá. A felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe továbbított adatokról a fentiekben részletezettek szerinti illetékes szervek férnek hozzá.

A képző intézmény az Ön személyes adatait a felnőttképzési törvény alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

A felnőttképzési államigazgatási szerv a részére továbbított adatokról, valamint a képzés sikeres elvégzésével megszerezhető tanúsítványokról nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartást a felnőttképzési államigazgatási szerv azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, ezt követően átadja az illetékes levéltárnak, majd törli a nyilvántartást.

A képző intézmény a fentiekben felsorolt esetek kivételével, az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, azonban hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

 

Egyéb adatkezelés: kapcsolattartás és pénzügyi teljesítés

A kapcsolattartás érdekében képző intézmény a további adatokat kérheti el Öntől:

telefonszám (mobil és/vagy vezetékes)

lakcím

Ebben az esetben az adatkezelés célja: mindkét fél jogos érdeke a zökkenőmentes kapcsolattartás érdekében.

Jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az Ön lakcímét a képző intézmény a pénzügyi teljesítés érdekében, vagyis a képzési díjról kiállított pénzügyi bizonylat kiállítása céljából is kezelheti. Ebben az esetben az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Az Ön telefonszámát a képző intézmény a képzés végéig kezelheti, ezt követően a nyilvántartásból törölni kell, kivéve, ha Ön kifejezett hozzájárulását adja annak további kezeléséhez.

Az Ön lakcímét, amely az adójogi elévülésig, nyilvántartandó adatnak számít, a képző intézmény legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

 

4. Jogok, jogorvoslat

Az alábbiakban ismertetjük, hogy a vonatkozó jogszabályok milyen jellegű jogokat biztosítanak az Ön számára.

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön bármikor jogosult megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely a megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónap meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: abban az esetben, ha a személyes adatait nem Ön közvetlenül adta meg, bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, és milyen jellegű adatait kezeljük, kiknek, hová továbbítjuk, meddig tároljuk, azaz minden, a személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatalra tényére, a profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Az adatokat Ön másolatban el is kérheti.

A helyesbítéshez való jog: Ön kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, vagy tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha valamilyen okból Ön vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha Önnek az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben Ön igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

 

5. Adatfeldolgozók

A képző intézmény a személyes adatok tekintetében a következő cégek/egyéni vállalkozók közreműködését igénybe véve kezeli:

KONIFO KFT

Székhely: 2146 Mogyoród, Bocskai út 66.

Az adatfeldolgozás területe: pénzügyi, számviteli ügyintézés, könyvelési feladatok

KONIFO KFT

Székhely: 2146 Mogyoród, Bocskai út 66.

Az adatfeldolgozás területe: webhosting szolgáltatás, a http://....hu című holnap és az ...@....hu e-mail postafiók megfelelő működésének biztosítása.

A képző intézmény a vele szerződéses viszonyban lévő adatfeldolgozókkal a személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak való kezeléséről szerződésben rendelkezik.


Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelések során nem történik személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. Az IT biztonság szintjéről, az iratkezelésről intézményünk külön rendelkezik.


Amennyiben Önnek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, az alábbi elérhetőségek bármelyikén fordulhat hozzánk.

Telefon/fax: 460 -0929, 221-6114

e-mail: info@konifo.hu

Ügyfélszolgálat címe, Telephely: 1142 Bp., Erzsébet királyné útja 67.

Nyitva tartás: H-P 8:00-16:30

 

 


 

A KONIFO Kft.

általános Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója

1.1.  Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse a KONIFO Kft. (továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

1.2.  Ez a Tájékoztató a Felhasználók a www.konifo.hu URL címen elérhető weboldalon megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3.  A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor A KONIFO Kft. figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR"), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk."), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grtv.") rendelkezéseit.

1.4.  A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, amelyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Társaság, mint Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

II. Fogalom meghatározások

2.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit - önállóan vagy másokkal együtt - meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül

KONIFO Kft. (székhely: 2146 Mogyoród, Bocskai út 66., Postacím/telephely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 67., cégjegyzékszám: 13 09 137697; adószáma: 12060568-2-13; képviseli: Nikicser Ildikó ügyvezető - Adatkezelő

Fenti Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely elsősorban munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatást végez vállalkozások számára. Ezen kívül felnőttképzési szolgáltatást nyújt (OKJ-s képzések, tűzvédelmi szakvizsgák, munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam, munkavédelmi képviselők képzése), tűz- és munkavédelmi kiadványokat / segédanyagokat értékesít, hírlevélben tájékoztató anyagokat küld jövőben megszervezésre, megtartásra kerülő OKJ-s emelőgépkezelői, fakitermelői, valamint tűzvédelmi szakvizsga tanfolyamokról a tanfolyami tájékoztatóra (továbbiakban: hírlevél) feliratkozottak email címére.

Ezen tevékenységekhez kapcsolódóan az Adatkezelő a www.konifo.hu URL címen elérhető weboldalt üzemeltet, továbbá kapcsolattartásra az info@konifo.hu email címet alkalmazza. Az Adatkezelő az üzemeltetett weboldalon keresztül oly módon biztosítja a képzésekre való online jelentkezés módját, hogy annak következtében a GDPR-ben meghatározott biztonságos adatkezelési elvek, azaz: az Ön által megadott személyes (és céges) adatok maximális biztonsága mindenkor biztosított legyen.

A Társaság bejegyzett felnőttképzési szolgáltató, a Társaság engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: E/2020/-000416

A jelen Tájékoztatóban a www.konifo.hu weboldalon leadott jelentkezésekre vonatkozóan leírt Adatkezelés jogalapját a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény alapján alkalmazandó Országos Statisztikai Adatfelvételi Program, valamint a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben foglalt hatósági megfelelések adják, így a weboldal egyes pontjaiban szereplő online jelentkezési lapot kitöltő Felhasználó által az adott Szolgáltatás megrendelésekor (tanfolyamra történő jelentkezéskor) megadott Személyes adatait az Adatkezelő a Szolgáltatás biztosítása érdekében kezelheti. Az adatkezeléssel járó feladat- és felelősségi körök meghatározása az Adatkezelő Ügyvezetője, Nikicser Ildikó illetékességi köre, az adatkezelésbe bevontak köre az Adatkezelő munkatársai. Az Adatkezelő felel az általa végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött Személyes adatok jogszerűen kerülnek a hivatkozott jogszabály szerinti hatóság részére továbbításra. A Felhasználó az Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

2.3. Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó - közvetett vagy közvetlen módon - azonosíthatóvá válik.

2.4. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatkezelőn kívül további Adatfeldolgozók lehetnek:

a) SalesNet Média Kft. (1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A/2.) – mint webtárhely szolgáltató

2.5. Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett www.konifo.hu internetes weboldal és e honlap aloldalai.

2.6. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a fenti Honlapon, valamint a Társaság telephelyén.

2.7. Felhasználó: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett tanfolyam(ok)ra jelentkezik, és ennek keretében megadja az alábbi (III. pontban) felsorolt bármely személyes adatát.

2.8. Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, a Honlap üzemeltetéséhez vagy a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan - akár közvetlenül, akár közvetetten - igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel együttműködésben, azonban azáltal, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjához, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

2.9. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

 

III. A kezelt Személyes adatok köre

3.1. Ha a Felhasználó a fenti Honlap felületét látogatja, és ott a https://konifo.hu/hirlevel menüpontban hírlevélre feliratkozik, vagy az aktuális tanfolyam(ok)ra vonatkozóan online jelentkezési lapot tölt ki és küld el, az Adatkezelő rendszere a beérkezett információt tartalmazó „választ”automatikusan egyedi azonosítóval látja el, mely egyedi azonosító megismerésére csak az Adatkezelő munkatársai jogosultak.

3.2. Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi (személyes) adatokat: megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma, illetve tanfolyamra/tűzvédelmi szakvizsgára jelentkezéskor: résztvevő neve, születési neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, iskolai végzettsége, munkaköre.

3.3. Amennyiben a Felhasználó valamely az előzőektől eltérő módon valamely Szolgáltatás igénybevétele céljából e-mailt (pl. üzenetet, levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzítheti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezelheti.

3.4. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a Honlapon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

 

IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1. Adatkezelő az üzemeltetett honlap üzemeltetése során az előző pontokban ismertetetteken túlmenően adatrögzítést (IP cím, látogatás időtartama, sütik alkalmazása stb) nem végez.

4.2. A rendszerek működtetése során technikailag a fentiektől eltérő egyéb adatok nem kerülnek rögzítésre.

 

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1. Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja:

a) online tartalomszolgáltatás;

b) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;

c) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások azonosítása;

d) egyedi Felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

e) statisztikák, elemzések készítése;

f) marketing célú megkeresés (pl. hírlevél)

g) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;

k) a Felhasználók jogainak védelme;

l) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

Adatkezelő biztosítja, hogy kizárólag a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

5.2. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

Abban az esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

5.3. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik félnek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.4. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott személyes adat kezeléséhez (pl. tanfolyamra / képzésre / tűzvédelmi szakvizsgára jelentkezés esetén nem a résztvevő tölti ki a jelentkezési lapot, hanem pl. a felettese) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

5.5. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail használatával összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet és az adatokat megadta.

 

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.3. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4. Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

6.6. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes - a jelen Tájékoztatóban hivatkozott - esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelők bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. - harmadik személyek számára hozzáférhetővé tehetik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

6.7. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.8. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

6.9. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

VII. Az Adatkezelések időtartama

7.1. Az automatikusan generált azonosítókat az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb azok generálásától számított 5 évig tárolja.

7.2. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7.3. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról az info@konifo.hu email címre „Leiratkozás” tárggyal küldött legalább üres levéllel vagy telefonon az Adatkezelő Adatfeldolgozói felé tett jelzéssel le nem iratkozik, vagy egyéb módon nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik. A Felhasználó által megadott Személyes adatok - abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

7.4. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor - bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén - jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.5. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig, de legfeljebb 5 évig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal - a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye - nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve - nem lesz beazonosítható.

7.6. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő - a Felhasználó tájékoztatása mellett - korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

 

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1. A Felhasználó kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, mely személyes adatokat, és kérheti ezek módosítását vagy törlését is. Felhasználó a személyes adatok kezeléséről bármikor a 7.3. pontban rögzített email címre küldött levél, ajánlott vagy tértivevényes levél formájában tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó korábban megadott e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.3. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy

b) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát a fentiek alapján. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban feltüntetett módon mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatnak minősülő email címét törli.

8.4. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.5. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

8.6. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

a) ha a Személyes adatok kezelése nem kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy nem jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

c) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

IX. Adatfeldolgozás

9.1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

9.2. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

9.3. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

9.4. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

X. Külső szolgáltatók

10.1. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan néhány esetben Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőlük telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

10.2. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló Külső szolgáltatók: A Szolgáltatások oldalához kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló Külső szolgáltatóval működik együtt. E Külső szolgáltató clicktag (egy adott hirdetésre, szolgáltatásra történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítja a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e Külső szolgáltató által elhelyezett clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatója szerint kezeli. Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló Külső szolgáltatók a Google LLC (Google Analytics, Google Adwords, Google űrlapok / jelentkezési lapok és egyéb Google által végzett tevékenységek, szolgáltatások)

10.3. Egyéb Külső szolgáltatók: Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként - önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva - alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, Pinterest Europe Ltd., Twitter International Company, YouTube LLC. Ezek a Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

XI. Adattovábbítás lehetősége

11.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására Őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

11.2. Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

11.3. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

XII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

12.1. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

12.2. A Felhasználó az Adatkezelő internetes oldalának használata során elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő munkatársai az info@konifo.hu e-mail címen megkereshetők.

13.2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. ; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

13.3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Kelt: Budapest, 2018. május 24.

Módosítva: Budapest, 2020. október 12.